Jesu usifele isiphabanweni
Wa vuka futhi, ukusisindisa
Ndixolele zonke izono zam’
Ube uMngani, Nkosi no Msindisi wam’
Tjhintjha impilo yam, Uyenze entja
Umfundise Nkosi Ukuk’ philela

The Salvation Poem