Godun-goo Gutha Wilding-a-nthee
Wardunga Walja Wun-Guding-Ngoo
Yarnangu Gweearn-ba Wun-Ding-Ngoo
Nooda Ngayu-Goo Yamathee Moolarba
Yiwada Garnbee-Ntha Bal-Ala
Nooda-Goo Jina Ngayu-Loo Wanal-Goo

The Salvation Poem

Other Wongutha Versions