Giê-xu đã chết trên cây thập giá
Chúa sống lại rồi, để cứu loài người
Ngài tha thứ hết bao ô tội con
Tiếp con vào nhà Chúa, Vua, Bạn Hiền
Biến hoá, đổi thay con nên mới
Giúp con từng ngày sống luôn vì Ngài

Bài Ca Cứu Rỗi