JESU, WAKAFWIDA ACINGANO
WAKA BUKA ALIMWI KUFUTULA BASWEEKEDE
MUNDI LELEKE ZIBI ZYANGU ZYOONSE
MUBOOLA MUBE MUFUTULI WANGU, AMWENZUMA
MUNDICINCHE BUUMI BWANGU MUBUPANGE BUPYA
MUNDI GWASHE, JESU, NDIKALE NDINWE

KWA LUFUTUKO KWEEMA

Download