JESU, WAKAFWIDA ACINGANO
WAKA BUKA ALIMWI KUFUTULA BASWEEKEDE
MUNDI LELEKE ZIBI ZYANGU ZYOONSE
MUBOOLA MUBE MUFUTULI WANGU, AMWENZUMA
MUNDICINCHE BUUMI BWANGU MUBUPANGE BUPYA
MUNDI GWASHE, JESU, NDIKALE NDINWE

KWA LUFUTUKO KWEEMA