พระเยซูตายบนไม้กางเขน
ทรงเป็นขึ้นมาเพื่อช่วยคนบาป
โปรดทรงอภัยความบาปของฉัน
โปรดมาเป็นพระผู้ช่วย และเป็นเพื่อนกัน
เปลี่ยนชีวิตเก่าให้กลายเป็นใหม่
โปรดช่วยฉันให้อยู่เพื่อพระองค์

บทเพลงแห่งความรอด