พระเยซูตายบนไม้กางเขน
ทรงเป็นขึ้นมาเพื่อช่วยคนบาป
โปรดทรงอภัยความบาปของฉัน
โปรดมาเป็นพระผู้ช่วย และเป็นเพื่อนกัน
เปลี่ยนชีวิตเก่าให้กลายเป็นใหม่
โปรดช่วยฉันให้อยู่เพื่อพระองค์

บทเพลงแห่งความรอด

คุณได้ตัดสินใจจะใช้ชีวิตของคุณเพื่อพระเยซู…
แล้วยังไงต่อล่ะ?

หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ หรือสงสัยว่ารูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ หลักสูตรผู้เชื่อใหม่มีไว้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจพระกิตติคุณ และการใช้ชีวิตของคุณที่มีต่อเรื่องนี้

สมัครเรียนหลักสูตรวิดีโอพระกิตติคุณอย่างง่าย เพื่อพัฒนาความเข้าใจและความรักต่อพระคริสต์