இயேசுவே, நீர் சிலுவையில் மரித்தீர்
உயிரோடு எழும்பினீர் என்னை மீட்கவே
என் பாவம் எல்லாம் இப்போ மன்னியும்
கர்த்தராய், மீட்பராய், நண்பராய், என்னில் வாரும்
என் வாழ்வை மாற்றி புதிதாக்கும்
கர்த்தரே, அருள் செய்யும் உமக்காய் வாழ

இரட்சிப்பின் கவிதை