ਸਲੀਬ ‘ਤੇ ਈਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ,
ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।
ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ।
ਆਓ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ।
ਬਦਲੋ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ।

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

Download