Есүс Та загалмай дээр нас барж
Төөрсөн бидний төлөө амилсан
Миний бүх гэм нүглийг уучилж
Аврагч, Эзэн, Анд минь болооч
Амьдралыг минь өөрчлөн, шинэчлээч
Аврагч Эзэн Таны төлөө

Авралын найраг