Есүс Та загалмай дээр нас барж
Төөрсөн бидний төлөө амилсан
Миний бүх гэм нүглийг уучилж
Аврагч, Эзэн, Анд минь болооч
Амьдралыг минь өөрчлөн, шинэчлээч
Аврагч Эзэн Таны төлөө

Авралын найраг

Download