Yesu wafwile hakulusu
Wahindukile nakunguyoyesa
Ngukonekele jishili jami
Mulwilo wami, Sepa lyami
Ngwalumune ngupwenga wamuhya
Ngukafwe yesu, nguyoyele muli ove

Kashilikilo Kaulwilo