Nzambi wafwili kukavari
Wasan’gukili kamwina ajimbala
Ngámwini ami nyiloná yami
Chamwinu chami, lomboli imbwambu ndami
Mbalumunaná wumi wikali
Wa uha kwashaná kukulongela

Tuheka Twa Wamwinu