Jesu neushwile fasi fapano
Mi wazuha ku pilisa Mu eza libi
Niswalele kwa libi zaka
Mupilisi, mulena mulikani
Fetula bupilo bwaka bube bobunca
Unituse mulena mulikani

Liloko La Puluso