ເຢຊູ ຊົງຕາຍຢູ່ເທິງກາງແຂນ
ແລະເປັນຄືນມາ ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາ
ຍົນບາບໃຫ້ຂ້າ ຄວາມຜິດທັງປວງ
ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍ ພຣະເຈົ້າແລະເພື່ອນ
ປ່ຽນແປງຊີວິດ ໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່
ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າ ຢູ່ເພື່ອພຣະອົງ

ບົດກະວີແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ