ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគត នៅលើឈើឆ្កាង
ហើយរស់ឡើងវិញ សម្រាប់អ្នកមានបាប។
ទ្រង់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំ រាល់អំពើបាប
ទ្រង់ជាអ្នកសង្រ្គោះ ជាព្រះនិងជាមិត្ត។
ផ្លាស់ជីវិតខ្ញុំ ក្លាយជាមនុស្សថ្មី
សូមជួយរូបខ្ញុំ រស់សម្រាប់ទ្រង់។

កំណាព្យនៃការសង្រ្គោះ