Yesu wafwile pa musalabu
Nekubuka kupulusha ba eleka
Ndekelai mambo ami onse
Nekwikala mupulushi nkambo
Nkwashayi kumpimpula bumi bwami
Ke bupya nekwi kala wenu nkambo

Nsansawilo Ya Lupulukilo