ಕ್ರೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ ಯೇಸುವೆ
ಸಜೀವಿಯಾದೆ ನೀ ನನಗಾಗಿಯೇ
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು
ಸನ್ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಬಾ ರಕ್ಷಕ
ನೂತನಪಡಿಸು ನನ್ನನು
ನಿನಗಾಗಿಬಾಳಲು ಸಹಾಯಿಸು

The Salvation Poem in Kannada