ઇસુ તમે આપ્યા પ્રાણ કુસ પર
ઉઠ્યા ફરી બચાવવા સહુને
કરો માફ હવે મારા પાપોને
બનો તારણહાર, બનો મારા મિત્ર
બદલો જીવન મારું હવે કરો નવું
કરો મદદ, તમારા માટે જીવું

મુક્તિ કવિતા