Hesus, sa krus, ika’y namatay
Nabuhay muli para mundo’y iligtas
Kasalanan ko ay patawarin mo
Maging panginoon, kaibigan ko
Tulungan mong magsimula muli
Buhay ko’y alay sa iyo

Ang Tula ng Kaligtasan