Filipino Language (Tagalog)

At tinanggap mo na si Hesus….Ano na ngayon?

Kung iniisip mo kung ano ang Kristyanismo, o kung anong uri ng buhay ang idudulot nito sa iyo, ang Kurso ng Bagong Mananampalataya ay makatutulong sa iyo na maunawaan ang Mabuting Balita at makapamuhay ayon dito.

Mag-enroll sa Videong Kurso ng Simpleng Ebanghelyo para lumago ang iyong pang-unawa at pagmamahal kay Kristo.