عیسی مردی روی صلیب
قیام کردی بهر نجات ما
ببخش مرا اینک از هر گناه
منجی من شو خدا و دوستم
عوض کن زندگیم رو تازه ساز
کمک کن خدا، بهرت زیست کنم

شعر نجات

Download