عیسی مُردی روی صلیب
قیام کردی، بهر نجات ما
ببخش مرا حالا از هر گناه
منجی من، شو خدا و دوستم
عوض کن زندگیم ره تازَه ساز
کمک خدا، بهرت زیست کنم

نغمه نجات