Jezi W te mouri sou lakwa
W resitite pou sove nou
Padone mwen pou peche m yo
Ou se Sovè m, Senyè m, Zanmi m
Chanje vi m, vin fè l tou nèf
Ede m Senyè, pou m viv pou Ou

Priyè Delivrans la