Hesus sa krus ikaw namatay
Nabanhaw aron kalibutan maluwas
Akong sala Imong pasayloon
Ikaw akong Ginoo ug akong higala
Tabangi ko sa bag-ong kinabuhi
Nga akong halad Kanimo

The Salvation Poem