Yesu, we wafwile pacapindama
Nokushukuka mu kupususha abaluba
Ngelela yonse amasambi
Ube Kapususha, Infumu ne ichibusa
Mpilibula ukuba umupya
Elyo Mungafwe, ngikalila Imwe

Umushikakulo Wepusukilo